Menu Zamknij

Wyszukiwanie informacji – funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO

 


Plik do ćwiczeń

Funkcje


Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO jest bardzo popularną funkcją, pozwalającą na wyszukanie wartości w kolumnie tablicy, a następnie zwracającą wartość znajdującą się w tym samym wierszu, ale w innej – wskazanej przez użytkownika – kolumnie tej samej tablicy. Funkcja ta jest często wykorzystywana, ponieważ umożliwia ”doczytanie” danych w innej tablicy. Warunkiem koniecznym jest występowanie wyszukiwanej wartości (liczby, tekstu) w obu tablicach.

Pobierz i otwórz plik do ćwiczeń.
Skorzystaj z arkusza o nazwie Wyszukiwanie.
 
Zadanie:
Tablica znajdująca się w arkuszu Wyszukiwanie składa się z trzech kolumn: ID, Nazwisko i Imię. Wartości znajdujące się w kolumnie ID w tym arkuszu odpowiadają wartościom z kolumny Lp. znajdującej się w arkuszu Tekst, czyli:

 • w arkuszu Wyszukiwanie pod ID = 75 znajduje się Grabowska Irena.
 • w arkuszu Tekst pod Lp. = 75 również znajduje się Grabowska Irena.

Dla uproszczenia przyjmijmy więc, że ID i Lp. są numerami dowodów osobistych osób, których dane zostały zapisane w obu tablicach.
Arkusz Tekst zawiera więcej informacji niż arkusz Wyszukiwanie i w związku z tym zadaniem naszym będzie dołączenie („doczytanie”) pożądanych informacji – o zawodzie (kolumna Zawód) danej osoby – do arkusza Wyszukiwanie. Elementem łączącym te dwie tabele będzie nasz umowny numer dowodu osobistego, czyli ID w jednej tabeli i Lp. w drugiej tabeli.

Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO

 

 1. Kliknij komórkę, w której ma się pojawić wynik.
 2. Na karcie FORMUŁY, w grupie opcji Biblioteka funkcji, w kategorii Wyszuk. i odwoł. kliknij funkcję WYSZUKAJ.PIONOWO.
 3.  

 4. Uruchomione zostanie okno dialogowe Argumenty funkcji. Funkcja posiada cztery argumenty (trzy obowiązkowe i czwarty opcjonalny). Wskazujemy argument Szukana_wartość.
 5.  

 6. Przechodzimy do argumentu Tabela_tablica, a następnie określamy wielkość tablicy, w której Excel ma wyszukiwać wskazaną wartość. My będziemy pobierać dane z arkusza Tekst i w związku z tym, należy najpierw ten arkusz wskazać i dopiero później zaznaczyć tablicę, z której będziemy czerpać dane. Po zaznaczeniu tablicy należy wcisnąć klawisz F4 w celu zablokowania zakresu używanych danych.
 7. Zamiast wstawiać znaki „$” przed każdą pozycją kolumny i wiersza w celu zablokowania zakresu danych w funkcji, możemy użyć klawisza F4. Działanie:
  – jedno naciśnięcie F4 – blokowane są kolumny i wiersze,
  – dwa naciśnięcia F4 – blokowane są tylko wiersze,
  – trzy naciśnięcia F4 – blokowane są tylko kolumny.
  Przy obszernych analizach danych funkcja ta zdecydowanie skraca czas i pozwala uniknąć tzw. czeskich błędów, czyli wstawienia $ w złym miejscu.

  Uwaga:
  Dane, których poszukujemy (czyli te z pola Szukana_wartość), muszą się znajdować się w pierwszej (licząc od lewej) kolumnie tablicy, z której chcemy pobrać informacje.

 8. W pole argumentu Nr_indeksu_kolumny wpisujemy 6, co odpowiada numerowi kolumny (liczonej od lewej), w której znajdują się nazwy zawodów osób z tablicy (kolumna F – Zawód).
 9. W pole Przeszukiwany_zakres (to ten opcjonalny argument) wpisujemy cyfrę „0”, która informuje Excela, że wyszukujemy wartości dokładnej, a nie przybliżonej.
 10. Klikamy przycisk OK.
 11.  

  Wynik działania funkcji jest następujący:
   

  Jak widać, np. do:

  • ID=75 Grabowska Irena przypisany został zawód: programistka,
  • ID=53 Wójcik Jan przypisany został zawód: inżynier.

  Jest to zgodne z danymi znajdującymi się w arkuszu Tekst.
  Jeśli Excel nie odnajdzie wartości argumentu Szukana_wartość w zaznaczonej tablicy, to wówczas w komórkach zostanie wyświetlony komunikat błędu:#N/D!.
   

  Zaradzić temu może funkcja JEŻELI.BŁĄD.